Regulamin

1. Definicje

1.1. Organizator – należy przez to rozumieć Kli-Mar-Pol spółkę cywilną z siedzibą we Wrocławiu (53-139) przy ul. Powstańców Śląskich 176/19, NIP 8992761395, REGON 360567357.

1.2. Obsługa toru, personel – należy przez to rozumieć pracowników organizatora oraz upoważnione przez niego osoby.

1.3. Uczestnik, klient – osoba, która zgodnie z postanowieniami regulaminu może korzystać z oferty organizatora.

1.4. Załoga – stanowi ją kierowca lub kierowca i pilot będący klientami.

1.5. Obiekt – należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową znajdującą się we Wrocławiu przy ul. Rakietowej 39 na której znajduje się tor i park maszyn oraz okalający ją teren bezpośrednio wydzielony ogrodzeniem.

1.6. Tor – należy przez to rozumieć wyznaczony przez organizatora odcinek szutrowy, miejsce, przeznaczone do jazdy Samochodami.

1.7. Samochód – pojazd będący w ofercie organizatora przeznaczony do przemieszczania się po Torze.

1.8. Park maszyn – wyznaczona strefa parkingowa dla samochodów, w której klient rozpoczyna i kończy jazdę.

1.9. Jazda – czas od momentu uruchomienia samochodu, opuszczenia parku maszyn, poruszania się po torze, liczony do powrotu do parku maszyn i wyłączenia samochodu.

1.10. Bilet – paragon nabyty w kasie jako potwierdzenie uiszczenia opłaty

1.11. Impreza – jazdy odbywające się na torze w danym dniu

2. Postanowienia ogólne

2.1. Tor szutrowy położony we Wrocławiu przy ul. Rakietowej 39 obsługiwany jest przez Kli-Mar-Pol spółkę cywilną z siedzibą we Wrocławiu.

2.2. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu, stosowanej sygnalizacji, oraz nakazów, zakazów, wskazówek i poleceń obsługi toru.

2.3. Na torze i terenie przyległym zabrania się spożywania alkoholu.

2.4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie jazdy oraz pozostawione na torze lub samochodach. Należy je odpowiednio zabezpieczyć szczególnie portfele, telefony komórkowe i klucze.

3. Uczestnicy

3.1. Uczestnik jeździ na własną odpowiedzialność. Aby uczestniczyć w imprezie, uczestnik musi:

3.1.1. Zapoznać się z regulaminem.

3.1.2. Spełnić określone w nim wymogi.

3.1.3. Odbyć przeszkolenie przeprowadzone przez obsługę.

3.1.4. Podpisać oświadczenie o odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na swoim bądź cudzym zdrowiu, o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu oraz o odbyciu przeszkolenia.

3.2. Zabrania się jazdy samochodami osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków, używek, środków odurzających, a także substancji powodujących spowolnienie reakcji oraz zmniejszających możliwości psychofizyczne uczestnika. Osoba, której zachowanie może na to wskazywać nie zostanie dopuszczona do jazdy. Organizator ma prawo zażądać od kierowcy lub pilota poddania się badaniu alkomatem. W razie odmowy poddania się badaniu alkomatem, organizator ma prawo do wykluczenia załogi z imprezy.

3.3. Z toru mogą korzystać osoby sprawne fizycznie, nie posiadające przeciwwskazań w szczególności zdrowotnych do korzystania z oferty organizatora. Na Kliencie spoczywa obowiązek upewnienia się, czy spełnia wyżej wymienione wymagania. W przypadku złego stanu zdrowia, nieprawidłowej ogólnej kondycji psychofizycznej, braku umiejętności pozwalających na korzystanie z toru, uczestnikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w szczególności zwrot zapłaconej kwoty.

3.4. Osoby niekulturalne, wulgarne lub stwarzające zagrożenie dla innych uczestników mogą zostać wyproszone z obiektu.

3.5. Uczestnik w szczególności zobowiązany jest:

3.5.1. Do obsługi samochodu zgodnie z instrukcjami i poleceniami obsługi toru.

3.5.2. Przez cały okres jazdy po torze oraz przebywania w miejscu, w którym znajduję się wyznaczona przez organizatora trasa przejazdu, do noszenia kasku ochronnego oraz mieć zapięte pasy od momentu uruchomienia silnika aż do chwili zatrzymania się i wyłączenia pojazdu.

3.5.3. Korzystać z samochodu w obuwiu, pozwalającym na swobodne wykonywanie manewrów, zabrania się korzystania z samochodu w takim obuwiu jak klapki, sandały, japonki itp.

3.5.4. Rozpoczynać i zakończyć jazdę po torze po otrzymaniu wyraźnego sygnału od obsługi toru.

3.5.5. Zachowywać szczególną ostrożność i korzystać z toru w sposób bezpieczny dla siebie i innych uczestników oraz zgodnie z poleceniami obsługi.

3.5.6. Zachować bezpieczną odległość od uczestnika jadącego przed nami. W razie gdy ten straci panowanie nad pojazdem, koniecznie należy takiego uczestnika ominąć, aby nie doprowadzić do kolizji.

3.5.7. Zapoznawczej jazdy (jazda z niską prędkością) podczas pokonywania pierwszych okrążeń toru w celu poznania konfiguaracji toru i specyfiki działania i sprawności samochodu. W przypadku braku pełnej kontroli nad samochodem lub w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do jego sprawności czy zauważonych usterkach należy natychmiast zatrzymać się w bezpiecznym miejscu i czekać na polecenia obsługi toru.

3.5.8. Dostosowywania prędkości jazdy do własnych umiejętności, konfiguracji zakrętów oraz aktualnego ruchu innych samochodów po torze lecz nie przekrazczająca 60 km/h.

3.5.9. Zachowania maksymalnej koncentracji.

3.6. Każdy z kierowców zobligowany jest do przestrzegania sygnalizacji informacyjnej oraz ostrzegawczej, która wyraża się następująco:

3.6.1. szachownica oznacza rozpoczęcie i zakończenie jazdy

3.6.2. flaga żółta – zwolnij, zachowaj ostrożność, zagrożenie na trasie – kierowcy muszą ograniczyć prędkość, zakaz wyprzedzania

3.6.3. flaga czerwona – zatrzymanie ruchu na trasie, konieczność zatrzymania pojazdu. Zakaz poruszania się po torze aut startujących.

3.6.4. flaga czarna – dyskwalifikacja zawodnika, konieczność zjazdu z toru. Wskazany kierowca ma natychmiast zatrzymać się.

3.7. Za nie zastosowanie się do sygnalizacji ostrzegawczej uczestnik jest wykluczony z jazdy.

3.8. Osoby nie korzystające z oferty organizatora przebywające na obiekcie zobowiązane są do przestrzegania regulaminu oraz stosowania się do poleceń obsługi.

3.9. Uczestnik zdaje sobie sprawę z ryzyka wiążącego się z jazdą na torze.

3.10. Osoby które nie są pewne swoich umiejętności kierowania samochodem, proszone są o nie podejmowanie ryzyka i nie branie udziału w jeździe. Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na to ostrzeżenie, gdyż organizator nie odpowiada za zdarzenia mogące nastąpić na torze, całe ryzyko bierze na siebie uczestnik.

4. Obiekt

4.1. W parku maszyn obowiązuje bezwzględne ograniczenie prędkości do 5 km/h.

4.2. Korzystanie z toru jak i pozostałej oferty organizatora jest odpłatne. Ceny za korzystanie z toru oraz pozostałej oferty organizatora, wynikają z aktualnego cennika dostępnego w obiekcie oraz na stronie internetowej www.wrakattack.pl.

4.3. W celu skorzystania z oferty organizatora należy nabyć bilet.

4.4. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego biletu uprawniającego do skorzystania z oferty organizatora przez cały okres korzystania z oferty organizatora.

4.5. Personel upoważniony jest w każdym czasie do zweryfikowania ważności biletu.

4.6. Personel może odmówić sprzedaży biletu osobie, która nie spełnia wymagań przewidzianych w regulaminie.

4.7. Personel może wycofać z jazdy osobę, która na torze nie zachowuje zasad bezpieczeństwa jazdy. W takiej sytuacji osoba wzywana jest do zjazdu opuszczenia toru bez zwrotu za kosztów.

4.8. W przypadkach szczególnych z winy uczestników personel ma prawo zatrzymać wszystkich kierowców bez doliczenia czasu.

4.9. Obsługa może zabronić jazdy bez podania przyczyny.

4.10. Na obiekcie wykluczone są wszelkie działania powodujące nadmierny hałas, jak piszczenie oponami czy nie uzasadnione zwiększanie obrotów silnika.

5. Rywalizacja

5.1. Każdy uczestnik startuję w odstępie czasowym.

5.2. Decyzję o ilości samochodów na torze, kolejność jazdy, kierunku jazdy i zachowaniu wymaganego odstępu pomiędzy samochodami, podejmuje personel toru.

5.3. Kategorycznie zabrania się:

5.3.1. Celowego uderzania w inny samochód oraz barierki mające na celu zamortyzować ewentualne uderzenie i wypadanie poza tor.

5.3.2. Wychodzenia z pojazdu na torze lub wysiadania z auta, które uległo awarii. Załoga zobligowana jest do pozostania w pojeździe do momentu przybycia obsługi. Jedynym wyjątkiem jest zadymienie, zapłon pojazdu, wówczas załoga powinna jak najszybciej opuścić pojazd, uważając na inne jadące pojazdy.

5.3.3. Zdejmowania kasku podczas jazdy.

5.3.4. Wypinania się z pasów.

5.3.5. Zaśmiecania obiektu.

5.3.6. Celowego niszczenia drzew, krzewów i innej zieleni.

5.3.7. Wchodzenia na tor osobom nieupoważnionym.

5.3.8. Utrudniania wyprzedzania innym uczestnikom.

5.3.9. “Kręcenia kółek” samochodem w miejscu.

5.3.10. Jazdy w kierunku odwrotnym do kierunku jazdy.

5.3.11. Zmiany toru jazdy w rejonie startu, na zakrętach oraz podczas wyprzedzania przez innego uczestnika.

5.3.12. Wyjazdu poza tor.

5.3.13. Wszelkich prób oszustwa lub zachowania niezgodnego z fair-play. Kierowca, pilot oraz osoby im towarzyszące zobowiązane są podczas trwania jazdy do sportowego i kulturalnego zachowania w szerokim rozumieniu tych określeń. W szczególności zabrania się zachowań niebezpiecznych oraz wpływających na komfort przebywania na terenie imprezy innych uczestników.

5.3.14. Zatrzymywania samochodu w miejscu do tego nieprzewidzianym oraz blokowania przejazdu innych samochodów.

5.4. Wszelkie zbyt agresywne zachowania podczas jazdy będą karane wykluczeniem.

5.5. W przypadku uporczywego lekceważenia wyżej wymienionych zaleceń i innych zachowań łamiących regulamin, a zwłaszcza w przypadku powtarzających się skarg innych uczestników, załodze grozi wykluczenie z imprezy bieżącej, kolejnej lub nawet z całego cyklu imprez. Decyzje takie podejmuje organizator po przeanalizowaniu wszystkich dostępnych informacji.

6. Samochody

6.1. Samochody są własnością Organizatora.

6.2. Klient po uiszczeniu opłaty i zatwierdzeniu regulaminu ma możliwość wyboru samochodu z aktualnie dostępnych w parku maszyn.

6.3. Samochód może poruszać się tylko i wyłącznie po wyznaczonym torze.

6.4. Dopuszczalne są nie wpływające na sprawność samochodu uszkodzenia blacharskie powstałe podczas jazdy.

6.5. Samochód musi dojechać do mety, chyba, że ulegnie awarii nie z winy uczestnika.

6.6. Celowe uszkodzenia samochodów podlegają naprawie lub wymianie całego auta na koszt uczestnika.

6.7. Po zakończeniu jazdy uczestnik zobowiązany jest do biura dostarczyć kluczyki od samochodu, wraz z kaskiem oraz urządzeniem do pomiaru czasu.

7. Postanowienia końcowe

7.1. W sytuacji zgłoszenia rezerwacji na określoną liczbę osób, klient zobowiązany jest do płatności za taką liczbę osób jaką zamówił. Możliwość odstąpienia od rezerwacji przypada na dzień przed jazdą.

7.2. Właściciel samochodu, który brał udział w jazdach własnym autem, ma możliwość odpłatnie pozostawienia samochodu w parku maszyn. Istnieje także możliwość sprzedaży samochodu organizatorowi.

7.3. W czasie trwania imprezy uczestnicy muszą stosować się do regulaminu imprezy, poleceń organizatora, obsługi, sędziów i innych osób wskazanych przez organizatora. Niestosowanie się do poleceń spowoduje konsekwencje w postaci nałożenia kary lub dyskwalifikacji i wykluczenie z imprezy. Uczestnikom wykluczonym z imprezy nie zwraca się żadnych wniesionych opłat. Personel toru ma prawo nie dopuścić do jazdy bądź wykluczyć z jazdy uczestnika, który narusza zasady korzystania z toru lub zasady bezpieczeństwa

7.4. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku na zdjęciach i w filmach powstałych podczas imprezy.

7.5. Akceptując regulamin uczestnicy niniejszym zrzekają się wszelkich roszczeń wobec organizatora, a w szczególności oświadczają, iż rezygnują z prawa do wszczęcia kroków sądowych lub występowania z regresem przeciwko organizatorom ich agentom, sponsorom, uczestnikom i pomocnikom, organom władzy, właścicielom terenu, a także wszelkim i wszystkim innym osobom powiązanym z organizacją imprezy, w związku z wszelkimi i wszystkimi wypadkami, kolizjami, uszczerbkami zdrowia lub stratami związanymi z imprezą, nawet wtedy, gdy wypadek lub strata były zamierzone lub wynikły z rażącego zaniedbania.

7.6. W razie naruszenia przez uczestnika niniejszego Regulaminu, uczestnik, który takiego naruszenia się dopuścił, odpowiada osobiście za wszelkie dokonane w związku z tym naruszeniem szkody w mieniu organizatora, właściciela terenu, innych uczestników imprezy oraz osób trzecich.

7.7. Brak znajomości regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

7.8. Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, wydania instrukcji dodatkowych i uzupełniających, jak również do całkowitego odwołania imprezy.

7.9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu

7.10. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

7.11. Reklamacje, uwagi lub sugestie co do oferty organizatora sposobu organizacji obiektu oraz zasad korzystania z samochodów i toru można składać na następujący adres e-mail: biuro@wrakattack.pl.

Kontakt telefoniczny:

Rafał Polito – 791 617 923
Paweł Klimkiewicz – 883 751 715
Mariusz Juściński – 883 751 714

oraz e-mailowy: biuro@wrakattack.pl